Tuần 10 (Điều chỉnh lần 1)

Từ ngày 7-13/11/2022

Hiền tài là nguyên khí quốc gia