Họ tên Nguyễn Minh Khải
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Trương Định Ngoan
Chức vụ Tổ phó chuyên môn
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Phạm Thị Thúy Oanh
Chức vụ Tổ phó chuyên môn
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Dương Thị Thanh Quý
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Lê Thị Mỹ Ngân
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Đào Chiến
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ tên Trần Hoàng Huy
Chức vụ Giáo viên
Điện thoại *********
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia